Mis on detailplaneering?

Teenused

Detailplaneeringute koostamine

 

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks, enamasti era omandi arendamiseks. Protsess algab sellest, et eraomanikul on kas maatükk, mida ta soovib ar endada, või idee, mida ta soovib realiseerida. Selleks palkab ta planeerija, k  es aitab mõtted planeeringuks vormistada ning omavalitsuse ja huvigruppidega läbi rääkida.

Detailplaneeringuga antakse seaduslik alus uute hoonete ehitamiseks, olemasolevate hoonete juurdeehituste tegemiseks, maa-alade kruntideks jaotamiseks ning olemasolevate kruntide piiride muutmiseks. Detailplaneeringu ülesanne on hinnata kavandatava muudatuse tervikmõju ning leida ühiskondlik kokkulepe nende muudatuste elluviimiseks.

Dendroloogiline inventeerimine

Puittaimede inventeerimise eesmärgiks on selgitada välja puude, puude rühmade, puistute, metsade ja/või metsaosade säilitamise ja kaitse alla võtmise vajadus ning lähtuvalt sellest hoonestusala ja tehnilise infrastruktuuri paiknemise võimalused. Hinnang koostatakse detailplaneeringu eeluuringuna.

 


 

LISATEENUSED

Topo-geodeetiline mõõdistamine

Topo-geodeetilise alusplaani koostamise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-ala planeerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Topo-geodeetilise mõõdistamise tulemusena koostatakse aruanne koos digitaalse alusplaaniga, mis on detailplaneeringu koostamise alusdokument.

Keskkonnauuringud- ja hinnangud (KSH) / radooniuuring / mürauuring

Keskkonnaseisundi hinnanguid, ekspertarvamusi ja ekspert- hinnanguid koostatakse detailplaneeringu eeluuringuna juhul kui planeeringualal kehtivad keskkonnaalased kitsendused. Eksperthinnanguid antakse detailplaneeringuga seotud keskkonnaaspektidele ning kinnistute looduskaitselisele väärtusele. 

Arhitektuur-ajalooliste õiendite koostamine

Arhitektuur-ajalooline õiend on dokument, mis koostatakse detailplaneeringu raames eeluuringuna, eesmärgiga saada ülevaade olemasoleva hoone ajaloost, olukorrast ning detailide tehnilisest seisukorrast. Õiendi alusel saab otsustada hoone säilitamise või lammutamise üle.  

Ehitusekspertiiside koostamine

Ehitusekspertiis koostatakse detailplaneeringu raames ning on vajalik hoone tehnilise seisundi hindamiseks, hoone omaduste kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks määramiseks. Ekspertiisiga analüüsitakse hoone vastavust tehnilistele nõuetele, peale mida on võimalik otsustada hoone säilitamise või lammutamise üle.

Maastikukujundus

Aia-, maastiku- ja linnaruumikujundusprojektide koostamine.